Algemene voorwaarden

  1. Algemeen 

'Bij Anny Kindercoaching', opgericht voor kinderen, jongeren en hun (bonus)ouders, is opgericht door Anny Cuppen gevestigd in Uden en ingeschreven onder nummer 75582821 bij de Kamer van Koophandel.

  1. Verhindering 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. 

  1. Tarieven 

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze kosten zijn in het traject voorstel te vinden. De kosten van overleg zowel telefonisch, per watts app of per mail, voorbereidingen en materialen zijn bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. 

  1. Betalingsvoorwaarden 

Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op rekeningnummer IBAN: NL25ABNA0524345929 t.a.v. A.M.H. Cuppen. 

Bij betaling in termijnen: Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt 'Bij Anny Kindercoaching' een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is 'Bij Anny Kindercoaching' gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen. 

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van 'Bij Anny Kindercoaching' zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. 

Bij betalingsachterstand is 'Bij Anny Kindercoaching' gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. 

  1. Aansprakelijkheid 

'Bij Anny Kindercoaching' sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door 'Bij Anny Kindercoaching', tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 'Bij Anny Kindercoaching'. 

  1. Vertrouwelijkheid 

'Bij Anny Kindercoaching' verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. 

  1. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar 

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. 

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. 'Bij Anny Kindercoaching' kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

  1. Regels rond een afspraak voor kinderen t/m 16 jaar 

De ouder/verzorger dient tijdens een consult met kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.